Iyang Gisalipdan Ang Akong Kalag (He Hideth My Soul) | Frances J. Crosby

No Comments
Iyang Gisalipdan Ang Akong Kalag
(He Hideth My Soul)
Frances J. Crosby
Key: D

Verse 1
O kahibulong-ang Gino-ong Jesus,
Kay Iyang giluwas ako;
Ang akong kalag gisalipdan man N'ya,
Nagamalipayon ako.

Koro:
Iyang gisalipdan ang akong kalag,
Wala nay kahadlok ako;
Ako gitago-an man sa gugma N'ya.
Ug ang Salipdanan ko S'ya,
Ug ang Salipdanan ko S'ya

Verse 2
O kahibulong-ang Ginoog Jesus,
Gikuha N'yang akong lulan;
Sa bukton Niya gibuligan ako,
Ana-a N'yang akong kusog.

Koro

Verse 3
Mga panalangin di malitok
Nga akong natagamtaman;
Ang akong awiton, Himaya sa Dios!
Dakung Manunubos Siya!

Koro

Verse 4
Sa adlaw nga pagalatlinon ako,
Tagbuon ko S'ya si Jesus;
Ang Iya nga gugma ug kaluwasan
Kanunay nga isinggit ko.

Koro

Previous PostOlder Post Home

0 comments

Post a Comment