Dasiga Kami (Revive Us Again) | William P. Mackay

No Comments

Dasiga Kami
(Revive Us Again)
Key: G

Verse 1
Giday'g namo Ka,
O Gino-ong Jesus,
nga nagpakamatay
ug nabanhaw gayud

Koro:
Aleluya, Aleluya,
Mahimaya-on Ka!
Aleluya, Aleluya,
Dasiga kami.

Verse 2
Salamat, O Dios,
Kay kahayag Ikaw
nga nagtultol kanamo sa kaluwasan

Koro

Verse 3
Dalaygon Siya,
Ang Cordero sa Dios
nga ma-oy nakahinlo
sa nakasala

Koro

Verse 4
Dasiga kami,a
Ug sa gugma ma pun-a
Kay kalag namo nagama
bugnawon na.

KoroNext PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

0 comments

Post a Comment