Iyang Gisalipdan Ang Akong Kalag
(He Hideth My Soul)
Frances J. Crosby
Key: D

Verse 1
O kahibulong-ang Gino-ong Jesus,
Kay Iyang giluwas ako;
Ang akong kalag gisalipdan man N'ya,
Nagamalipayon ako.

Koro:
Iyang gisalipdan ang akong kalag,
Wala nay kahadlok ako;
Ako gitago-an man sa gugma N'ya.
Ug ang Salipdanan ko S'ya,
Ug ang Salipdanan ko S'ya

Verse 2
O kahibulong-ang Ginoog Jesus,
Gikuha N'yang akong lulan;
Sa bukton Niya gibuligan ako,
Ana-a N'yang akong kusog.

Koro

Verse 3
Mga panalangin di malitok
Nga akong natagamtaman;
Ang akong awiton, Himaya sa Dios!
Dakung Manunubos Siya!

Koro

Verse 4
Sa adlaw nga pagalatlinon ako,
Tagbuon ko S'ya si Jesus;
Ang Iya nga gugma ug kaluwasan
Kanunay nga isinggit ko.

Koro

Read More
Ang Kalag Ko May Kahayag Na
(There Is Sunshine In My Soul)
Eliza E. Hewitt
Key: Ab

Verse 1
Ang kalag ko may kahayag na,
Ug kalipay nga bug-os;
Ang kangitngit akong likayan,
Suga ko si Jesus.

Koro:
May kahayag nga bulahan,
Ug kalipay nga hilabihan;
Nawong ni Jesus ang nagsidlak,
Ang kalag ko hayag na.

Verse 2
Ang kalag ko naga-awit na,
Ug nagday'ga sa Hari ko;
Nanimati si Jesus karon
Sa alawiton ko.

Koro

Verse 3
Ang kalag ko may kabag-o na,
Kuyog man sa Ginoo;
May kalinaw'ng kasing-kasing ko,
Nahanaw'ng kaguol.

Koro

Verse 4
Ang kalag ko may kalipay na,
May pagtoo, gugma man;
Ang mahal nga panalangin N'ya
Kanako gihatag.Read More
Revive Us Again
William P. Mackay
Key: G

Verse 1
We praise Thee, O God!
For the Son of Thy love,
For Jesus Who died,
And is now gone above.

Chorus:
Hallelujah! Thine the glory.
Hallelujah! Amen.
Hallelujah! Thine the glory.
Revive us again.

Verse 2
We praise Thee, O God!
For Thy Spirit of light,
Who hath shown us our Savior,
And scattered our night.

Chorus

Verse 3
All glory and praise
To the Lamb that was slain,
Who hath borne all our sins,
And hath cleansed every stain.

Chorus

Verse 4
All glory and praise
To the God of all grace,
Who hast brought us, and sought us,
And guided our ways.

Chorus

Verse 5
Revive us again;
Fill each heart with Thy love;
May each soul be rekindled
With fire from above.

Chorus
Read More

Dasiga Kami
(Revive Us Again)
Key: G

Verse 1
Giday'g namo Ka,
O Gino-ong Jesus,
nga nagpakamatay
ug nabanhaw gayud

Koro:
Aleluya, Aleluya,
Mahimaya-on Ka!
Aleluya, Aleluya,
Dasiga kami.

Verse 2
Salamat, O Dios,
Kay kahayag Ikaw
nga nagtultol kanamo sa kaluwasan

Koro

Verse 3
Dalaygon Siya,
Ang Cordero sa Dios
nga ma-oy nakahinlo
sa nakasala

Koro

Verse 4
Dasiga kami,a
Ug sa gugma ma pun-a
Kay kalag namo nagama
bugnawon na.

KoroRead More
Take my life and let it be
Consecrated, Lord, to Thee.
*Take my moments and my days,
Let them flow in endless praise.

Take my hands and let them move
At the impulse of Thy love.
Take my feet and let them be
Swift and beautiful for Thee.

Take my voice and let me sing,
Always, only for my King.
Take my lips and let them be
Filled with messages from Thee.

Take my silver and my gold,
Not a mite would I withhold.
Take my intellect and use
Every pow’r as Thou shalt choose.

Take my will and make it Thine,
It shall be no longer mine.
Take my heart, it is Thine own,
It shall be Thy royal throne.

Take my love, my Lord, I pour
At Thy feet its treasure store.
Take myself and I will be
Ever, only, all for Thee.
Read More